بررسی معنا‌شناختی ترکیب «قرّة العین» و معادل‌های فارسی آن
1. بررسی معنا‌شناختی ترکیب «قرّة العین» و معادل‌های فارسی آن

سید محمدرضا ابن الرسول؛ سمیه کاظمی نجف آیادی

دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1392، ، صفحه 1-19

چکیده
  ‏«قرّة العین» از جمله ترکیب‌هایی است که در ادبیات عربی به ویژه در منابع دینی مانند قرآن و حدیث ‏بسیار تکرار شده است. در زبان فارسی برای این ترکیب معادل‌هایی چون «خنکی چشم»، «روشنی چشم» ...  بیشتر