جایگاه روش تفسیر ساختاری در فهم قرآن کریم(مطالعه موردی آیات 104، 114، 275 سوره بقره)
1. جایگاه روش تفسیر ساختاری در فهم قرآن کریم(مطالعه موردی آیات 104، 114، 275 سوره بقره)

بی بی زینب حسینی؛ حسین قائمی اصل؛ نجمه رنجبری

دوره 6، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 133-152

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2017.21527

چکیده
  روش تفسیر ساختاری، روش تفسیر نوین است که روابط و مفهوم بین آیات در پرتو غرض سوره کشف می‌شود، برخی در مبنای این روش تفسیری، شک و تردید دارند؛ زیرا بر این باورند که این روش حداکثر، چهره منسجمی از آیات سوره ...  بیشتر