مفهوم شناسی واژه «سلطان» در قرآن کریم
1. مفهوم شناسی واژه «سلطان» در قرآن کریم

کرم سیاوشی؛ ابراهیم وکیل

دوره 6، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 109-132

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2017.21526

چکیده
  برخی از واژگان قرآن هرچند جزء واژگان غریب به ‌شمار نمی‌آیند، ضروری است به‌خاطر کاربرد در معانییا مصادیق گونه‌گون،بهصورتدقیق و جامع بررسی ‌شوند. واژۀ «سلطان» این‌گونه است. این واژه به سبب کثرت ...  بیشتر