کاوشی تاریخی در معانی مادۀ قرآنی «أ ن ث» با رویکرد مسیرشناسی ساخت
1. کاوشی تاریخی در معانی مادۀ قرآنی «أ ن ث» با رویکرد مسیرشناسی ساخت

احمد پاکتچی

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 1-14

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2019.119141.1460

چکیده
  ماده قرآنی «أ ن ث» و مشتقات آن، بخش مهم بار معنایی مربوط به نگرش جنسیتی را در قرآن کریم حمل می‌کند و از همین رو، مداقه در معنای آن، در حل مسائل مربوط به جنسیت، مهم و کارگشا است. در منابع لغوی و تفسیری ...  بیشتر
رویکردی ریشه‌شناختی به مادۀ قرآنی عزم
2. رویکردی ریشه‌شناختی به مادۀ قرآنی عزم

احمد پاکتچی

دوره 6، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، ، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2018.104694.1125

چکیده
  مادۀ عزم حامل مفهوم تعیین‌کننده در حیطه‌های مختلف فرهنگ اسلامی از عقاید، اخلاق، احکام و اندیشۀ سیاسی است که در 9 آیه از قرآن کریم دیده می‌شود و به نظر می‌رسد، مطالعۀ ریشه‌شناختی و تحلیل واژگانی دربارۀ ...  بیشتر