تقابل‌های معنایی حق در قرآن براساس معناشناسی ساختگرا
1. تقابل‌های معنایی حق در قرآن براساس معناشناسی ساختگرا

علی فتحی؛ محسن قاسم پور؛ راضیه سادات سید خراسانی

دوره 8، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 175-190

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2019.117172.1419

چکیده
  یکی از ویژگی‌های برجسته و طبیعی موجود در یک زبان، تقابل معنایی است که معناشناسی نوین ساختگرا آن را بالنده کرد. تقابل معنایی، یکی از انواع روابط مفهومی در سطح واژه است که با استفاده از آن و سایر روابط مفهومی، ...  بیشتر