نویسنده = قاسم پور، محسن
تعداد مقالات: 1
1. تقابل‌های معنایی حق در قرآن براساس معناشناسی ساختگرا

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 175-190

10.22108/nrgs.2019.117172.1419

علی فتحی؛ محسن قاسم پور؛ راضیه سادات سید خراسانی