معناشناسی «فؤاد» در قرآن کریم
1. معناشناسی «فؤاد» در قرآن کریم

مهدی حسن زاده؛ سیدمحمد مرتضوی

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 105-114

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2016.21128

چکیده
  واژۀ «فؤاد» یکی از مهم­ترین مفاهیم قرآنی است که نظر و تدبّر هر اندیشمند قرآنی را به خود جلب می­کند. این واژه تاکنون به­رغم تلاش­های برخی لغویون، مفسرین و علما، با رویکرد معناشناسانه بررسی ...  بیشتر