معناشناسی تاریخی‌توصیفی واژۀ ریح در قرآن کریم
1. معناشناسی تاریخی‌توصیفی واژۀ ریح در قرآن کریم

فهیمه قربانی؛ کبری خسروی؛ علی نظری

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 19-44

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2018.107558.1192

چکیده
  واژۀ ریح 29 مرتبه در قرآن کریم به کار رفته است؛10 مرتبه به‌صورت جمع (ریاح) و 19 مرتبه به‌صورت مفرد (ریح). مفرد آن برای معناهایی چون بو و عذاب و جمع آن برای بیان رحمت و نعمت است. در این مقاله هدف، بررسی و تبیین ...  بیشتر