نویسنده = کدخدایی، مرضیه سادات
تعداد مقالات: 1
1. بازخوانی معناشناسی سوگندها در سوره فجر با محتوای آن

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 111-128

10.22108/nrgs.2019.101826.1039

مرضیه سادات کدخدایی؛ محسن صمدانیان