بازخوانی معناشناسی سوگندها در سوره فجر با محتوای آن
1. بازخوانی معناشناسی سوگندها در سوره فجر با محتوای آن

مرضیه سادات کدخدایی؛ محسن صمدانیان

دوره 8، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 111-128

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2019.101826.1039

چکیده
  قرآن کتاب هدایت بشر، برای ارتباط با مخاطبان خود روش‌های متعددی را برگزیده  است. به کار بردن سوگند یکی از این روش‌ها است که در بسیاری از نمونه‌ها کاربرد این اسلوب برای از بین بردن شک و تردید مخاطب است. ...  بیشتر