بررسی و آسیب‌شناسی ترجمۀ حرف تعریف (ال) در قرآن کریم
1. بررسی و آسیب‌شناسی ترجمۀ حرف تعریف (ال) در قرآن کریم

علی اسودی

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 151-168

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2018.101819.1037

چکیده
  مقولۀ تعریف به (الف و لام) یکی از مباحث مهم بلاغی قرآن در موضوع علم معانی است و دقت و توجه لازم نداشتن در ترجمه حرف مدّ نظر سبب تغییر معنا و مراد واقعی کلام الهی و برداشت ناصحیح از آیات الهی می‌شود. باتوجه ...  بیشتر