معناشناسی نفس در قرآن کریم با تأکید بر روابط همنشینی و جانشینی
1. معناشناسی نفس در قرآن کریم با تأکید بر روابط همنشینی و جانشینی

عاطفه زرسازان

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، ، صفحه 51-66

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2019.109925.1227

چکیده
  نفس از واژه‌های کلیدی در حوزة انسان‌شناسی است؛ ازاین‌رو، از دیرباز مکاتب کلامی، عرفانی، تفسیری و روایی به آن توجه کرده‌اند. این پژوهش با استفاده از روش معناشناسی، مفهوم نفس از دیدگاه قرآن کریم را تبیین ...  بیشتر