بررسی ساختار موسیقایی سورۀ مبارکۀ «العادیات»
1. بررسی ساختار موسیقایی سورۀ مبارکۀ «العادیات»

سیدمعصوم حسینی؛ جواد محمدزاده؛ داوود بهمنش

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، ، صفحه 100-117

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2018.101293.1023

چکیده
  قرآن کریم، یکی از زیباترین متون ادبی است که سبک ویژه‌ای دارد و از واژه‌ها و عبارت‌های موزون و متوازنی تشکیل شده که از ورای آن، آهنگی دلنشین ساخته است. این آهنگ گاه شنیدنی است وگاه احساس پژواک و آوایی ...  بیشتر