نویسنده = بهمنش، داوود
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ساختار موسیقایی سورۀ مبارکۀ «العادیات»

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 100-117

10.22108/nrgs.2018.101293.1023

سیدمعصوم حسینی؛ جواد محمدزاده؛ داوود بهمنش