دیدگاه هولیزم یا کل‌انگاری در تفسیر «تِبْیَاناً لِکُلِّ شَیْءٍ»
1. دیدگاه هولیزم یا کل‌انگاری در تفسیر «تِبْیَاناً لِکُلِّ شَیْءٍ»

امیرحسین بانکی پور فرد؛ سعید غفرالهی

دوره 8، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 191-204

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2017.100873.1007

چکیده
  قرآن کتابی است که حقایق آن پایان‌ناپذیر است و چشمه‌های بی‌پایان دانش از آن سرچشمه می‌گیرد؛‌ به‌گونه‌ای که خود را «تِبْیَاناً لِکُلِّ شَیْءٍ» معرفی می‌کند؛ اما چگونه قرآن باوجود محدودبودن ...  بیشتر