بررسی ساخت اطلاع «اشتغال» در ترجمه‌های فارسی قرآن کریم
1. بررسی ساخت اطلاع «اشتغال» در ترجمه‌های فارسی قرآن کریم

سمیه کاظمی

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 49-64

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2020.120438.1483

چکیده
  به دلیل تفاوت زیرساخت‌های کلامی و کاربردشناختی دو زبان، گاهی در فرایند ترجمه، بخشی از معنا از دست می‌رود و در ساخت اطلاعِ برخی از ساختارهای نحوی تحولاتی رخ می‌دهد. اشتغال در زبان عربی ازجمله ساخت‌هایی ...  بیشتر