روش‌شناسی تفسیر واژگانی اهل بیت با محوریت روایات تفسیری اصول الکافی
1. روش‌شناسی تفسیر واژگانی اهل بیت با محوریت روایات تفسیری اصول الکافی

علی راد؛ مهدی خوشدونی

دوره 6، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 87-108

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2017.21525

چکیده
  روایات تفسیری مهم‌ترین منبع فهم اهل البیت (ع) از قرآن کریم است. اهل بیت (ع) مفسر واقعی کلام وحی هستند و در فهم قرآنی جایگاه ویژه‌ای دارند (مطلع). در این پژوهش با بررسی روایات واژه‌محور در تفسیر قرآن یا همان ...  بیشتر