معناشناسی «ارث» مبتنی بر تحلیل‌های ریشه‌شناختی
1. معناشناسی «ارث» مبتنی بر تحلیل‌های ریشه‌شناختی

سمیه طاهری؛ سیدکاظم طباطبایی؛ غلامرضا رئیسیان

دوره 6، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 17-30

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2017.21521

چکیده
  «ریشه‌شناسی»یکی از مهم‌ترین شاخه‌های زبان‌شناسی درزمانی و مهم‌ترین روش برای تصحیح و تدقیق قول لغویان در تشخیص مشترک لفظییا معنوی به شمار می‌رود که با ایجاد نگاه تاریخی به تغییرات واژگان و پی‌جویی ...  بیشتر