نویسنده = سجادی، سید ابوالفضل
تعداد مقالات: 1
1. معناشناسی تطبیقی واژه علقه در قرآن و طب

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 95-110

سید ابوالفضل سجادی؛ مهدی آشناور