معناشناسی تطبیقی واژه علقه در قرآن و طب
1. معناشناسی تطبیقی واژه علقه در قرآن و طب

سید ابوالفضل سجادی؛ مهدی آشناور

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1391، ، صفحه 95-110

چکیده
  قرآن کریم «تبیاناً لکلِّ شئ» است و به همه علوم و فنون به شکل موجز و مختصر اشاره نموده است. یکی از مباحثی مهمی که در این کتاب آسمانی وجود دارد، مباحث مربوط به علم جنین شناسی است که قرآن کریم با ظرافت ...  بیشتر