نویسنده = شاملی، نصراله
تعداد مقالات: 4
1. بررسی پدیده بینامتنیت قرآنی در اشعار «علی بن عیسی إربلی»

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 163-174

10.22108/nrgs.2019.85776.0

سیده رقیه احمدی؛ نصرالله شاملی؛ سمیه حسنعلیان


3. تحلیل صورت‌گرای سورۀ مبارکۀ معارج (معناشناسی نحوی و صرفی-تحلیل واژگانی)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 17-32

10.22108/nrgs.2016.21124

حمید احمدیان؛ نصرالله شاملی؛ حسن علی ‌یاری؛ ساجد زارع


4. کارکردهای بلاغی «حذف» و اثر آن در ترجمه قرآن‌کریم

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 61-76

اصغر شهبازی؛ حمید احمدیان؛ نصرالله شاملی