جلوه‌هایی از اقتصاد زبانی در قرآن کریم«بررسی موردی جزء 26ـ 30»
1. جلوه‌هایی از اقتصاد زبانی در قرآن کریم«بررسی موردی جزء 26ـ 30»

روح الله صیادی نژاد؛ صدیقه جعفر نژاد

دوره 5، شماره 1 ، بهار و تابستان 1395، ، صفحه 87-104

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2016.20533

چکیده
  اقتصاد زبانی گفتاری است که در همه زبان‌های دنیا وجود دارد و به این معناست که کمترین فعالیت عضلانی و ذهنی برای ارائه معانی و مفاهیم مدّ نظر ارائه گردد و به دیگر بیان همان اصلی است که از آن به نام «اصل ...  بیشتر