عناصر انسجام متنی در سوره نوح
1. عناصر انسجام متنی در سوره نوح

یونس ولیئی؛ سید محمود میرزایی الحسینی؛ محمد فرهادی

دوره 5، شماره 1 ، بهار و تابستان 1395، ، صفحه 69-86

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2016.20532

چکیده
  یکی از مباحث زبان‌شناسی نقش‌گرا، نظریه انسجام متنی است. این نظریه عواملی که اجزاء تشکیل‌دهنده متن را به هم مرتبط می‌سازد و سبب انسجام و هماهنگی آن می‌شود، بررسی می‌کند. الگوی این نظریه را هلیدی و حسن ...  بیشتر