بررسی سبک‌شناسی نحوی در سوره «الإنسان»
1. بررسی سبک‌شناسی نحوی در سوره «الإنسان»

علی اصغر یاری اصطهباناتی؛ حمیده کامکار مقدم

دوره 6، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، ، صفحه 119-138

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2017.85887

چکیده
  نظریۀ سبک‌شناسی در جستجوی بررسی زیبایی‌های منحصر به فرد چینش کلام در آثار برجسته و هنری است. این نظریه نگرشی است، در باب رابطة مشخصه‌های برجستة سبک و نقش و ارزش آنها در زبان متن با پیوستار معنایی و انتقال ...  بیشتر