بررسی قواعد گسترش‌معنایی حرف «عن» در قرآن با رویکرد شناختی
1. بررسی قواعد گسترش‌معنایی حرف «عن» در قرآن با رویکرد شناختی

مریم توکل نیا؛ ولی الله حسومی

دوره 6، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 245-262

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2017.21533

چکیده
  حروف اضافه‌ مکانی منبع غنی در فهم و تفسیر قرآن به روش شناختی هستند. در نوشتار حاضر با محوریت حرف «عن»، یکی از پرکاربردترین حروف در قرآن، کوشش شده است که معانی این حرف و نحوه‌ گسترش آنها با تکیه بر ...  بیشتر