بررسی معناشناختی کاربرد مفهوم «رزق» در قرآن کریم
1. بررسی معناشناختی کاربرد مفهوم «رزق» در قرآن کریم

اصغر هادوی؛ محمدعلی خوانین زاده؛ روشن دهقانی

دوره 6، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، ، صفحه 103-118

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2017.85878

چکیده
  یکی از مفاهیم پرکاربرد در قرآن کریم مفهوم «رزق» است. رزق در برخی اوصاف خدا ازجمله «الرزّاق» تجلی می‌یابد و با برخی مفاهیم اساسی در نظام معنایی قرآن کریم پیوند دارد. در این نوشتار سعی شده است ...  بیشتر