نویسنده = دهقانی، روشن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی معناشناختی کاربرد مفهوم «رزق» در قرآن کریم

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 103-118

10.22108/nrgs.2017.85878

اصغر هادوی؛ محمدعلی خوانین زاده؛ روشن دهقانی