نظم تقابلی «أرض و سماء» در گفتمان قرآنی بر پایۀ نظریۀ انسجام
1. نظم تقابلی «أرض و سماء» در گفتمان قرآنی بر پایۀ نظریۀ انسجام

کبری راستگو؛ مریم نخعی

دوره 6، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 207-226

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2017.21531

چکیده
  تقابل پدیده‌ای است هنری، بلاغی و زیبایی‌شناختی که بر هم‌آیی دیالکتیک متضادها مبتنی است. این ویژگی متناسب با گونۀ متمایز و برجستۀ بلاغت در قرآن است که در آن آرایه‏های ادبی و عناصر زیبایی‌آفرین در ...  بیشتر