واکاوی صدامعنایی در قرآن کریم با تکیه بر نظریۀ اشتقاق ابن‌جنی مطالعۀ موردی ترکیب آواهای (ح، ر، م)
1. واکاوی صدامعنایی در قرآن کریم با تکیه بر نظریۀ اشتقاق ابن‌جنی مطالعۀ موردی ترکیب آواهای (ح، ر، م)

رویا اسماعیلیان؛ عباس اقبالی؛ علی بشیری

دوره 8، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 145-162

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2019.117220.1426

چکیده
  یکی از مسائلی که ابوالفتح عثمان ابن جنی زبان شناس (وفات 392ق) مطرح می‌کند، مساله منشاء زبان و دلالت ذاتی آوای الفاظ بر معنا است که از دیرباز در یونان باستان مطرح بوده و به نظریه (صدامعنایی) معروف است. وی ...  بیشتر
واکاوی نقش اقناعی واژگان وصفی ‌قرآن
2. واکاوی نقش اقناعی واژگان وصفی ‌قرآن

عباس اقبالی؛ مریم نیک فخر

دوره 6، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، ، صفحه 187-198

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2017.85860

چکیده
  «وصف» به‌مثابة ابزار پردازش سخن و بهترین وسیلة تصویر هنری، زمینه­ساز بسیاری از آرایه‌های ادبی مانند تشبیه، مجاز و استعاره است. در آفرینش اغراض ادبی ازجمله: مدح، رثاء و غزل نقش‌آفرین بوده است ...  بیشتر