پی‌جویی «قرائت عامه» در کتب تفسیری سده‌های نخست و نقش آن در ترجیح قرائت
1. پی‌جویی «قرائت عامه» در کتب تفسیری سده‌های نخست و نقش آن در ترجیح قرائت

مهدی ایزدی؛ امیر ذوقی

دوره 6، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 49-68

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2017.21523

چکیده
  یکی از ملاک‌هایی که در کتب تفسیری سده‌های نخست با نام مرجِّح خوانشی بر سایر خوانش‌ها ذکر شده، «قرائت عامّه» یا «قراءة الناس» است. برخی از قرآن‌پژوهان معاصر با اجتهادی خواندنِ قرائات مشهور، ...  بیشتر