امکان‌سنجیِ طرح تفسیر زیبایی‌شناختی قرآن کریم
1. امکان‌سنجیِ طرح تفسیر زیبایی‌شناختی قرآن کریم

ثمانه علوی؛ علیرضا عابدی سر آسیا؛ مهیار علوی مقدم

دوره 6، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 31-48

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2017.21522

چکیده
  در این جستار کوشش شده است، تا نظریه‌ ارزش زیبایی‎شناختی تحلیل و بررسی شود. این نظریه نمونه‌ای از روش‌ها و مکاتب گوناگون در زمینه‎ تفسیر قرآن است و غایت و کمال قرائت متن را در به حداکثر رساندن وجوه ...  بیشتر