انسان‌انگاری مفاهیم مجرد در زبان قرآن از دیدگاه شناختی
1. انسان‌انگاری مفاهیم مجرد در زبان قرآن از دیدگاه شناختی

شیرین پورابراهیم

دوره 6، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 177-188

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2017.21529

چکیده
  تفاوت نظریه‌های سنتی و نظریة معنی‌شناسی شناختی در مطالعة انسان‌انگاری اشیاء و پدیده‌ها این است که در نظریه‌های سنتی این فرایند، فرایندی زبانی و در نظریه‌های شناختی، فرایندی مفهومی و زیرمجموعة استعاره‌های ...  بیشتر
چند معنایی واژه «ید» در متون دینی در پرتو نظریه استعاره شناختی
2. چند معنایی واژه «ید» در متون دینی در پرتو نظریه استعاره شناختی

شیرین پورابراهیم

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1392، ، صفحه 69-82

چکیده
  در متون دینی و ارتباط آن با استعاره و « ید » مقالۀ حاضر به بررسی چند معناییِ واژه مجازشناختی پرداخته است. بدین منظور عبارات استعاری موجود در زبان قرآن و ادعیه، بویژه صحیفه سجادیه که بر این واژه و کنش های ...  بیشتر