نظرات نحوی ابن‌‌عاشور در توجیه منصوبات متشابه در تفسیر «التحریر و التنویر»
1. نظرات نحوی ابن‌‌عاشور در توجیه منصوبات متشابه در تفسیر «التحریر و التنویر»

محمود شکیب انصاری؛ محمود آبدانان مهدی زاده؛ کبری محمدی ساریبگلو

دوره 4، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، ، صفحه 93-104

چکیده
  درک درست قرآن‌کریم برای همگان امری ضروری‌است و یکی از راه‌های نیل به این امر رجوع به تفاسیر و بهره‌گیری از نظرات مفسران می‌باشد. پژوهش حاضر، بررسی آراء نحوی ابن عاشور تونسی(1879-1973م) در تفسیر «التحریر ...  بیشتر