نویسنده = محمدی ساریبگلو، کبری
تعداد مقالات: 1
1. نظرات نحوی ابن‌‌عاشور در توجیه منصوبات متشابه در تفسیر «التحریر و التنویر»

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 93-104

محمود شکیب انصاری؛ محمود آبدانان مهدی زاده؛ کبری محمدی ساریبگلو