نویسنده = بستانی، قاسم
تعداد مقالات: 1
1. گونه شناسی توجیه اعراب در قرآن

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 91-116

قاسم بستانی؛ نصره باجی