تحلیل و بررسی نظریه تقارب معنایی در قرآن کریم (بررسی موردی واژگان مرتبط با مفهوم فکر
1. تحلیل و بررسی نظریه تقارب معنایی در قرآن کریم (بررسی موردی واژگان مرتبط با مفهوم فکر

داود زرین پور؛ عبدالله رسول ن‍ژاد

دوره 3، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 53-70

چکیده
  قرآن کریم، به موضوع تفکر و تدبر اهمیت ویژه‌ای داده است به گونه‌ای که واژگان مرتبط با این مفهوم از بسامد بالایی در واژگان قرآنی برخوردار می‌باشند. پرداختن به واژگان قرآنی نیز همواره مورد توجه زبان‌شناسان ...  بیشتر