نگاهی به ظرائف ساختار صرفی اوزان جمع در قرآن کریم
1. نگاهی به ظرائف ساختار صرفی اوزان جمع در قرآن کریم

محمود شهبازی؛ زهرا ذوالفقاری

دوره 3، شماره 1 ، بهار و تابستان 1393، ، صفحه 115-127

چکیده
  از وجوه زیبایی آیات قرآن کریم، گزینش ساختار و وزن صرفی مناسب برای الفاظ است. این ساختارها و اوزان متنوّع، همگی در راستای اغراض بلاغی ویژه و در نهایت دقّت و زیبایی قرار گرفته‌اند که شناخت آن، جنبه‌هایی ...  بیشتر