تحلیل ساختار کارگفت انذار در قرآن کریم
1. تحلیل ساختار کارگفت انذار در قرآن کریم

علیرضا دل افکار؛ محمدحسن صانعی پور؛ بهمن زندی؛ مهدی ارجمندفر

دوره 3، شماره 1 ، بهار و تابستان 1393، ، صفحه 39-60

چکیده
  در رویکرد کاربردشناسی به قرآن، بیش از آنکه به واژگان، معانی آنها و نوع ارتباطات نحوی بین آنها پرداخته شود، بر روی ویژگیهای متکلم و مخاطب، شرایط گفتگو و بافت حاکم بر آن تأکید می‌شود. در تبیین بافت پیرامون ...  بیشتر