نگرشی به نظام چند معنایی در قرآن کریم
1. نگرشی به نظام چند معنایی در قرآن کریم

احمد نهیرات؛ عباد محمدیان

دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1392، ، صفحه 119-137

چکیده
  از مباحث مهم زبان‌شناسی در زمینه معناشناسی، اصطلاح «چند معنایی» است که از گذشته تا به امروز، یکی از مباحث ‏مهم زبان‌شناسی بوده است. در این جستار، پدیده‌ چند معنایی از جهت دلالت‌های یک واژه بر ...  بیشتر