پیشنهاد الگویی بر متناسب سازی روش های معناشناسی در مطالعات قرآنی
1. پیشنهاد الگویی بر متناسب سازی روش های معناشناسی در مطالعات قرآنی

اعظم السادات حسینی؛ مهدی مطیع

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1392، ، صفحه 83-108

چکیده
  قرآن کریم متنی چندلایه و سرشار از پیچیدگی های زبانی معنایی است . یکی از سطوح این کتاب نیز لایه الفاظ است. بررسی تاریخ علوم قرآنی، بیانگر تلاش های گسترده بشر به منظور کشف معانی الفاظ و ارتباط آن ها با یکدیگر ...  بیشتر