پژوهشی در وجوه بیانی امثال قرآنی
1. پژوهشی در وجوه بیانی امثال قرآنی

منصوره زرکوب؛ مرضیه فلاح

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1392، ، صفحه 19-37

چکیده
  امثال و حکم در هر ملّت و زبانی نشانۀ غنای فرهنگی آن هاست و عبارتند از جملاتی حکیمانه، ساده و پرمحتوا که مردم، آن ها را در محاورات خود به کار می برند . می توان گفت امثال، خلاصه ای از تجارب و افکار بعضی مردم ...  بیشتر