کاربرد روش تقسیم منطقی در شناخت مقصود مفردات قرآنی
1. کاربرد روش تقسیم منطقی در شناخت مقصود مفردات قرآنی

حیدر باقری اصل

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1392، ، صفحه 1-18

چکیده
  شناخت مفردات قرآن در دستیابی به مقاصد الهی نقش اساسی در فهم آیات دارد . مشکل این مسئله آنجاست که گاهی برخی از واژه های قرآنی به سادگی قابل فهم نیستند تا داوری نمود که است. ازاین رو، « وحی » مقصود الهی را ...  بیشتر