افشای طرح‌های ایجاد فتنه در قرآن کریم
1. افشای طرح‌های ایجاد فتنه در قرآن کریم

شهاب الدین ذوفقاری؛ محمد جواد جاوری

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1391، ، صفحه 23-48

چکیده
  واژه «فتنه» عموماً تداعی‌گر سلسله تدابیر و اقداماتی است که به منظور ایجاد تفرقه و نفاق میان دو فرد و یا اجتماع انجام می­شود. بر این اساس می­توان، اقدامات داخلی و خارجی در جهت به هم زدن وحدت دینی ...  بیشتر