نویسنده = ابن الرسول، سید محمدرضا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی معنا‌شناختی ترکیب «قرّة العین» و معادل‌های فارسی آن

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-19

سید محمدرضا ابن الرسول؛ سمیه کاظمی نجف آیادی


2. بازنگری در مفهوم و ترجمه فارسی یکی از اسلوب‌های کاربرد «ما» در قرآن کریم

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 11-22

محمدرضا ابن الرسول؛ زهرا فاضل