نویسنده = امانی چاکلی، بهرام
تعداد مقالات: 1
1. معناشناسی تاریخی و توصیفی «شُعُوب» در قرآن کریم

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 67-78

10.22108/nrgs.2017.85832

بهرام امانی چاکلی؛ سارا نجفی