معناشناسی تاریخی و توصیفی «شُعُوب» در قرآن کریم
1. معناشناسی تاریخی و توصیفی «شُعُوب» در قرآن کریم

بهرام امانی چاکلی؛ سارا نجفی

دوره 6، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، ، صفحه 67-78

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2017.85832

چکیده
  زبان و به دنبال آن واژگان، ریشه در فرهنگ­ها، سنت­ها و نظام خاص زندگی در هر جامعه­ای دارد و متأثّر از جهان‌بینی دربرگیرندۀ آن است. بسیاری از واژگان قرآنی نیز پس از گذر از جهان­بینی جاهلی و ورود به ...  بیشتر