نویسنده = رمضانی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی معناشناختی تاریخی و توصیفی واژه مقت

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 19-38

عبدالرضا زاهدی؛ رضا رمضانی