بررسی معناشناختی تاریخی و توصیفی واژه مقت
1. بررسی معناشناختی تاریخی و توصیفی واژه مقت

عبدالرضا زاهدی؛ رضا رمضانی

دوره 3، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 19-38

چکیده
  مراد از معناشناسی مفردات قرآن، شناخت معانی آن‌ها در دو حوزه تاریخی و توصیفی است. درمعناشناسی تاریخی، با تکیه بر کتب لغت، تاریخی و شعر، معلوم می‌شود که واژه‌ی «مقت»بنا بر سنت خاص زمان جاهلیت، بر ...  بیشتر