نویسنده = ولیئی، یونس
تعداد مقالات: 1
1. عناصر انسجام متنی در سوره نوح

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 69-86

10.22108/nrgs.2016.20532

یونس ولیئی؛ سید محمود میرزایی الحسینی؛ محمد فرهادی