تحلیل صورت‌گرای سورۀ مبارکۀ معارج (معناشناسی نحوی و صرفی-تحلیل واژگانی)
1. تحلیل صورت‌گرای سورۀ مبارکۀ معارج (معناشناسی نحوی و صرفی-تحلیل واژگانی)

حمید احمدیان؛ نصرالله شاملی؛ حسن علی ‌یاری؛ ساجد زارع

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 17-32

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2016.21124

چکیده
  صورت‌گرایی یا فرمالیسم (Formalism) یکی از جدیدترین مکاتب نقد ادبی است که در قرن بیستم ظهور کرد. پیروان این مکتب نوخاسته بر این باورند که زیبایی یک اثر هنری در درجۀ نخست به فرم و اجزای سازندۀ آن وابسته است. در ...  بیشتر
کارکردهای بلاغی «حذف» و اثر آن در ترجمه قرآن‌کریم
2. کارکردهای بلاغی «حذف» و اثر آن در ترجمه قرآن‌کریم

اصغر شهبازی؛ حمید احمدیان؛ نصرالله شاملی

دوره 4، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، ، صفحه 61-76

چکیده
  آشنایی با صنعت حذف و چرایی آن، به دلیل فراوانی نمونه‌های آن در قرآن‌کریم در فهم آیات اهمیتی ویژه دارد؛ زیرا دریافت مقصود بدون توجه به محذوف و تقدیر آن امکان‌پذیر نیست. در این اسلوب با حذف بخشی از آیه، ...  بیشتر