تبیین فهم آیه اکمال دین بر اساس نظم فراخطی ‌قرآن
1. تبیین فهم آیه اکمال دین بر اساس نظم فراخطی ‌قرآن

احمد قرائی سلطان آبادی

دوره 6، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 153-176

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2017.21528

چکیده
  طبق دیدگاه گروهی از مفسران و قرآنپژوهان آیه اکمال دین (مائده:‌ 3) با قبل و بعدش هماهنگی ساختاری و تلازم معنایی ندارد. این ناسازگاری بیشتر ناشی از نوع نگرش به متن قرآنی است که متن را مطابق قواعد رایج در عرف ...  بیشتر
فهم قرآن ‌در پرتو ‌نظم شبکه‌ای ‌یا فراخطی آن
2. فهم قرآن ‌در پرتو ‌نظم شبکه‌ای ‌یا فراخطی آن

احمد قرائی سلطان آبادی

دوره 4، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، ، صفحه 41-60

چکیده
  بر اساس شواهد موجود، اطلاعاتی‌که ما از جریان تاریخی فهم قرآن داریم چیزی جز تفسیرهای متعدد و مختلف از کلام الهی نیست که در واقع بر مبنای قواعد رایج در عرف و نظم خطی و طولی حاکم بر متون بشری بروز یافته‌اند. ...  بیشتر