نویسنده = قرائی سلطان آبادی، احمد
تعداد مقالات: 2
1. تبیین فهم آیه اکمال دین بر اساس نظم فراخطی ‌قرآن

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 153-176

10.22108/nrgs.2017.21528

احمد قرائی سلطان آبادی


2. فهم قرآن ‌در پرتو ‌نظم شبکه‌ای ‌یا فراخطی آن

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 41-60

احمد قرائی سلطان آبادی