بررسی استعاره‌های شیئی در جزءهای بیست و شش تا سی‌ام قرآن مجید
1. بررسی استعاره‌های شیئی در جزءهای بیست و شش تا سی‌ام قرآن مجید

علی طالبی انوری؛ مهین ناز میردهقان؛ سپیده عبدالکریمی؛ قاسم درزی

دوره 8، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2019.112034.1299

چکیده
  پژوهش حاضر، استعاره‌های شیئی را از جزء بیست و ششم (ابتدای سوره احقاف) تا جزء سی‌ام قرآن مجید تحلیل کرده است. هدف اصلی پژوهش، تعیین مهم‌ترین حوزه‌های مقصد در استعاره‌های مفهومی شیءبنیاد و تبیین‌شناختی ...  بیشتر