نویسنده = حسن زاده، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. معناشناسی «فؤاد» در قرآن کریم

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 105-114

10.22108/nrgs.2016.21128

مهدی حسن زاده؛ سیدمحمد مرتضوی