نویسنده = پسندی، فائزه
تعداد مقالات: 1
1. میدان معناشناختی «زهد» در قرآن و بازتاب آن در دیوان شریف رضی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 79-102

10.22108/nrgs.2017.85747

نصرا... شاملی؛ علی بنائیان اصفهانی؛ فائزه پسندی