میدان معناشناختی «زهد» در قرآن و بازتاب آن در دیوان شریف رضی
1. میدان معناشناختی «زهد» در قرآن و بازتاب آن در دیوان شریف رضی

نصرا... شاملی؛ علی بنائیان اصفهانی؛ فائزه پسندی

دوره 6، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، ، صفحه 79-102

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2017.85747

چکیده
  زهد پدیده‌ای نفسانی است و ریشه‌های عمیق فرهنگی و دینی در میان ملت‌ها دارد. ملت‌ها از زهد به تعابیر مختلف یاد می‌کنند و در فرهنگ اسلامی ازجمله مفاهیمی است که تأثیر مستقیم و بسزایی بر زندگی فردی و روابط ...  بیشتر