بررسی نظریه‌های صدق و کذب در حوزه زبانشناسی بر محور آیۀ نخست سورۀ منافقون
1. بررسی نظریه‌های صدق و کذب در حوزه زبانشناسی بر محور آیۀ نخست سورۀ منافقون

محمد سلطانی رنانی

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 185-200

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2018.100169.1002

چکیده
  در حوزه زبان‌‍‌شناسی نظریه‏های پرشماری در تعریف صدق و کذب جریان داشته است. اندیشمندان مسلمان نیز در حوزه‏های مختلف علمی بدین امر همت گماشته‏اند. آنان دو ملاک برای صدق و کذب در نظر داشته‏اند، ...  بیشتر