نقش پادگفتمان‌ها در تحلیل گفتمانی سوره کهف (واکاوی داستان‌هاییاران غار و خضر و موسی)
1. نقش پادگفتمان‌ها در تحلیل گفتمانی سوره کهف (واکاوی داستان‌هاییاران غار و خضر و موسی)

فریده داودی مقدم؛ حمیدرضا شعیری؛ ثریا قطبی

دوره 6، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2017.21520

چکیده
  یک گفتمان با نظام‌هایی از نشانه‌هاومفاهیم، عناصری پنهان را در درون خود می‌پروراند که در یک بافت کلی، با نشانه‌های نظام‌مند، مفاهیم جدید را تولید می‌کند. این عناصر همواره درجهت القای پیام‌های متن ...  بیشتر