نویسنده = احمدنژاد، امیر
تعداد مقالات: 2
1. ------------------

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 135-148

10.22108/nrgs.2018.104023.1111

امیر احمدنژاد؛ زهرا کلباسی


2. مصداق‌یابی واژۀ «زقوم» در قرآن با تأکید بر منابع تفسیری و گیاه‌شناسی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 155-170

10.22108/nrgs.2019.111521.1289

مریم رفیعی؛ امیر احمدنژاد؛ محسن صمدانیان